Skip to content

Eb Minor 7th Chord for Ukulele

Ebm7 Ukulele Chord - Version 1
Ebm7 Ukulele Chord - Version 2
Ebm7 Ukulele Chord - Version 3

About Ebm7

Chord Name Ebm7
Chord Symbol Ebm7
Alternate Symbols Ebmin7, Ebmi7, Eb-7
Spelling Eb, Gb, Bb, Db