Skip to content

Gb Major Chord for Mandolin

Gb Major Mandolin Chord - Version 1
Gb Major Mandolin Chord - Version 2
Gb Major Mandolin Chord - Version 3
Gb Major Mandolin Chord - Version 4

About Gb Major

Chord Name Gb Major
Chord Symbol Gb
Alternate Symbols GbM, Gbmaj, GbΔ
Spelling Gb, Bb, Db