Skip to content

Ebm Chord for Mandolin

Eb Minor Mandolin Chord - Version 1
Eb Minor Mandolin Chord - Version 2
Eb Minor Mandolin Chord - Version 3
Eb Minor Mandolin Chord - Version 4

About Eb Minor

Chord Name Eb Minor
Chord Symbol Ebm
Alternate Symbols Ebmin, Ebmi, Eb-
Spelling Eb, Gb, Bb